Na opozorilni karti poplav s spletne strani ARSO so območja nevarnosti razvrščena v tri razrede: katastrofalne, redke in pogoste poplave. Med atributi je podana ocena zanesljivosti prikaza podatkov (tako vsebinsko kot tudi natančnost zajema). Nabor ocen je med 1 in 10, kjer 10 pomeni največjo zanesljivost. 
Pogoste poplave imajo povratno dobo od 2 do 5 let, redke od 10 do 20 let, katastrofalne pa od 50 let naprej.
Opozorilna karta opozarja le na poplavljanje zaradi tujih voda! Pozanimajte se ali je mogoč nastanek kakšne druge vrste poplav na vašem območju in ustrezno ukrepajte.


Podrobna poplavna karta za celo Slovenijo je dostopna tudi na spletni strani Geopedie Opozorilna karta poplav.
Vir besedila je Načrt MOL za zaščito in reševanje ob poplavah 2009 (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/nacrti-zascite-in-resevanja/).


Skupaj živi na poplavno ogroženih območjih MOL 18.699 prebivalcev, kar predstavlja sedem odstotkov vsega prebivalstva v občini. Na območju katastrofalnih poplav (Q1% in Q2%) živi 18.688 prebivalcev, na območjih srednje velikih poplav (Q5% in Q10%) 10.293 prebivalcev in na območjih manjših poplav (Q20% in Q50%) 387 prebivalcev. Pri interpretaciji navedene številke je potrebno upoštevati, da so v to številko všteti zgolj prebivalci s stalnim prebivališčem ter tujci z začasnim prebivališčem in, da je število dejansko ogroženih prebivalcev odvisno tudi od tega, v katerem nadstropju ljudje živijo oziroma od tega, kje se nahajajo v času poplav (Vir podatkov: Služba za mestno statistiko, MOL, 2002).
Glede števila ogroženih prebivalcev, so najbolj ogroženi predeli ob Malem Grabnu in predeli na Ljubljanskem barju. Zaradi poplav je v MOL ogroženih 4.177 objektov s hišnimi številkami, kar predstavlja dobrih enajst odstotkov vseh objektov s hišnimi številkami v MOL. Katastrofalne poplave (Q1% in Q2%) bi zajele največje območje in ogrozile 4.172 objektov, srednje velike poplave (Q5% in Q10%) 2.189 objektov, manjše poplave (Q20% in Q50%), ki so pogostejše, a manj uničujoče, pa bi ogrozile 83 objektov (Ogroženost stavbnega fonda MOL zajema zgolj tiste objekte, ki so dne 30.6.2002, imeli hišno številko in so bili zabeleženi v registru EHIŠ. Vir podatkov: Služba za mestno statistiko, MOL, 2002).


Opozorilni pretoki (ko Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) izda opozorilo in ga pošlje na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)) so naslednji:

 • Gradaščica Dvor: 30 m3/s
 • Ljubljanica Moste: 144 m3/s
 • Sava Radovljica: 345 m3/s
 • Sava Medno: 560 m3/s
 • Sava Šentjakob: 700 m3/s
 • Sava Hrastnik: 912 m3/s

Gradaščica je hudourniška reka. Nastanek poplav ni odvisen le od padavin ampak tudi od predhodne namočenosti tal, letnega časa in tipa padavin in trenutne propustnosti (zaraščenosti) rečne struge. Poplave na tej reki se pojavijo običajno v hladni polovici leta, ko po grobi oceni na območju Polhograjskih Dolomitov v cca 12. do 24. urah pade okoli 100 do 150 mm padavin. Gradaščica začne poplavljati v Dvoru ob vodomerni postaji pri cca 32 m3/s, lahko pa se že razlije tudi pri cestnem ovinku v Logu pri Polhovem Gradcu.


Ljubljanica začne poplavljati na Ljubljanskem Barju med Kominom, Bevkami, Blatno Brezovico in Sinjo Gorico, ko pretok na vodomerni postaji Moste preseže cca. 150 m3/s in je posledica pretežno dotoka Ljubljanice iz kraškega zaledja (E-poštni intervju z g. Janezom Polajnarjem, ARSO, 6. 11. 2008).
Pomembno je opozoriti tudi na to, da je dejansko število stanovanjskih zgradb na območju MOL večje, saj v zgoraj omenjenih številkah niso vštete vse črne gradnje (na primer na Ljubljanskem barju, predvsem na območju Rakove Jelše in Črne vasi). Poleg objektov s hišnimi številkami, so ogroženi tudi objekti brez hišnih številk. Med slednjimi so mišljene predvsem garaže, skladišča, barake, lope, proizvodne hale, delavnice, drvarnice itd., ki so ob poplavah prav tako ogrožene. Zaradi pomanjkanja podatkov, števila ogroženih objektov brez hišnih številk ni bilo mogoče podati.
Območje poplavne nevarnosti je razvidno tudi iz opozorilne karte poplav, animirane računalniške simulacije, Oceni ogroženosti MOL zaradi poplav in vmesnega poročila raziskovalne naloge Povečanje zavedanja poplavne varnosti v mestih na območju Alp. Prizadeto število objektov in ljudi je razvidno iz GIS_UJME URSZR in Ocene ogroženosti MOL zaradi poplav.

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).